Gebruiksvoorwaarden

 

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Stomamateriaalover.nl.

Stomamateriaalover.nl is een initiatief van Stichting Stomaatje.

 

Artikel 1. Dienstverlening Stomamateriaalover.nl

1.1 Stomamateriaalover.nl is een online hulpmiddel in de vorm van een website voor en door stomadragers en hun omgeving en goede doelen, voor het gratis aanbieden en afnemen van overtollig stomamateriaal. Stomamateriaalover.nl faciliteert dat bij haar Gebruikers met elkaar in contact kunnen treden.

1.2 Stomamateriaalover.nl heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de advertenties of de uitingen van de bij haar Gebruikers.

1.3 Stomamateriaalover.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de advertenties, uitingen of gedragingen van haar Gebruikers.

1.4 Stomamateriaalover.nl kan bij het inschakelen van haar dienstverlening hulp van derden inschakelen.

 

Artikel 2. Bescherming van uw privacy
2.1 In onze privacyvoorwaarden wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we je privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt.

 

Artikel 3. Minderjarigen

3.1 De diensten van Stomamateriaalover.nl zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 

Artikel 4. Niet toegestaan gebruik van de Website

4.1 De inhoud van Stomamateriaalover.nl mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

4.3 Op de databank met advertenties rust het databankrecht van Stomamateriaalover.nl. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Stomamateriaalover.nl is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

4.4 Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Stomamateriaalover.nl daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.5 Het plaatsen van advertenties is alleen bestemd voor natuurlijke personen. Je stemt ermee in de door Stomamateriaalover.nl aangeboden diensten alleen voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

5.1 Je kunt privéberichten naar elkaar sturen. Hierbij wordt je e-mailadres nooit prijsgegeven. Deze privéberichten lopen via de servers van de website.

5.2 Meldknop geel/oranje uitroepteken icoontje, hiermee meld je een post en kan je een reden opgeven.

5.3 Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Stomamateriaalover.nl kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Stomamateriaalover.nl kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Stomamateriaalover.nl of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van reacties, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of

b. Stomamateriaalover.nl kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen.

5.4 Stomamateriaalover.nl kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Stomamateriaalover.nl binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze privacyvoorwaarden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid Stomamateriaalover.nl
 

6.1 Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van de diensten van Stomamateriaalover.nl;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Stomamateriaalover.nl of wijzigingen in of op de Website.

6.2 Stomamateriaalover.nl gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie en bij haar overige dienstverlening. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen door storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via Stomamateriaalover.nl gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Stomamateriaalover.nl.

6.3 In het geval de informatie op Stomamateriaalover.nl onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Stomamateriaalover.nl hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Stomamateriaalover.nl.

6.4 Beweringen en meningen, geuit in de content van derden of in overige uitingen op de Stomamateriaalover.nl, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Stomamateriaalover.nl. Stomamateriaalover.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

6.5 Stomamateriaalover.nl kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Stomamateriaalover.nl. Stomamateriaalover.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

 

Artikel 7. Wijzigingen van de diensten en de Website

7.1 Stomamateriaalover.nl kan de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Indien je vragen, opmerkingen of klachten over Stomamateriaalover.nl hebt, kun je deze richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.

8.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.

8.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Stomamateriaalover.nl aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Stomaatjes gezocht staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.